22.3 C
New York
Friday, July 19, 2024

Buy now

spot_img

TNPSC Tamil Syllabus Question & Answer

TNPSC பொதுத்தமிழ் – பகுதி – (அ) – இலக்கணம்

1. பொருத்துதல்
(I) பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்க
(ii) புகழ்பெற்ற நூல் நூலாசிரியர்

பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்

இளமைப் பெயர்கள்:

 • புலி – பறழ்
 • சிங்கம் – குருளை
 • யானை – கன்று
 • பசு – கன்று
 • கரடி – குட்டி

ஒலிமரபு:

 • புவி – உறுமும்
 • சிங்கம் – முழங்கும்
 • யானை – பிளிறும்
 • பசு – கதறும்
 • கரடி – கத்தும்

பொருத்துதல்:

 • மா – வண்டு
 • மது – தேன்
 • வாவி – குளம்
 • தரளம் – முத்து
 • பணிலம் – சங்கு
 • வரம்பு – வரப்பு
 • கழை – கரும்பு
 • கா – சோலை
 • அரும்பு – மலர் மொட்டு
 • மாடு – செல்வம்
 • மேதி – எருமை
 • சுரிவளை – சங்கு
 • வேரி – தேன்
 • சிமயம் – மலையுச்சி
 • நாளிகேரம் – தென்னை
 • நரந்தம் – நாரத்தை
 • கோளி – அரச மரம்
 • சாலம் – ஆச்சா மரம்
 • தமாலம் – பச்சிலை மரங்கள்
 • இரும்போந்து – பருத்த பனைமரம்
 • சந்து – சந்தன மரம்
 • காஞ்சி – ஆற்றுப்பூவரசு
 • வையம் – உலகம்
 • சுடர் அழியாள் – ஒளிவிடும் சக்கரத்தை     உடைய திருமால்
 • இடர் ஆழி – துன்பக்கடல்
 • சொல் மாலை – பாமாலை
 • தகளி – அகல்விளக்கு
 • ஞானம் – அறிவு
 • நாரணன் – திருமால்
 • கேள்வியினான் – நூல் வல்லான்
 • கேண்மையினான் – நட்பினான்
 • தார் – மாலை |
 • வரை – மலை
 • கம்பலை – பேரொலி
 • புடவி – உலகம்
 • எய்துதல் – பெறுதல்
 • வாரணம் – யானை
 • பூரணம் – நிறைவு
 • நல்கல் – அளித்தல்
 • வதுவை – திருமணம்
 • கோன் – அரசன்
 • மறுவிலா – குற்றம் இல்லாத
 • பொறிகள் – ஐம்புலன்
 • தெண்டிரை – தெள்ளிய நீரலை
 • விண்டு – திறந்து
 • மண்டிய – நிறைந்த
 • தீன் – மார்க்கம்
 • முனிவு – சினம்
 • அகத்து உவகை – மனமகிழ்ச்சி
 • தமர் – உறவினர்
 • நீபவனம் – கடம்பவளம்
 • மீனவன் – பாண்டிய மன்னன்
 • கவரி – சாமரை (கவரிமானின் முடியில் செய்த விசிறியாகிய – சின்ன ம்)
 • துவன்ற – சொல்லிய
 • என்னா – அசைச்சொல்
 • சேக்கை – படுக்கை
 • யாக்கை – உடல்
 • பிணித்து – கட்டி
 • வாய்ந்த – பயனுள்ள
 • இளங்கூழ் – இளம்பயிர்
 • காய்ந்தேன் – வருந்தினேன்
 • கொம்பு – கிளை
 • புழை – துனை
 • கான் – காடு
 • அசும்பு – நிலம்
 • உய்முறை – வாழும் வழி
 • ஓர்ந்து – நினைத்து
 • கடிந்து – விலக்கி
 • உவமணி – மணமலர்
 • படலை – மாலை
 • துணர் – மலர்கள்
 • வட ஆரிநாடு – திருமலை
 • தென் ஆரிநாடு – குற்றாலம்
 • ஆரளி – மொய்க்கின்ற வண்டு
 • இந்துனம் – இந்தளம் எனும் ஒரு வகைப் பண்
 • இடங்களி – சங்கிலி
 • உளம் – உள்ளான் என்ற பறவை
 • சலச வாவி – தாமரைத் தடாகம்
 • தரளம் – முத்து
 • முகில்தொகை – மேகக்கூட்டம்
 • மஞ்ஞை – மயில்
 • கொண்டல் – கார்கால மேகம்
 • மண்ட லம் – உலகம்
 • வாவித் தரங்கம் – குளத்தில் எழும் அலை
 • உன்னலிர் – எண்ணாதீர்கள்
 • நேசம் – அன்பு
 • வல்லியதை – உறுதியை
 • ஓர்மின் – ஆராய்ந்து பாருங்கள்
 • பாதகர் – கொடியவர்
 • குழுமி – ஒன்று கூடி
 • ஏதமில் – குற்றமில்லாத
 • ஊன்ற – அழுந்த
 • நுவன்றிலர் – கூறவில்லை
 • ஆக்கிளை – தண்டனை
 • நிண்ண யம் – உறுதி
 • கூவல் – கிணறு
 • ஒண்ணுமோ – முடியுமோ
 • உததி – கடல்
 • ஓடுக்க – அடக்க
 • களைந்து – கழற்றி
 • திகழ – விளங்க
 • சேர்த்திளர் – உடுத்தினர்
 • சிரத்து – தலையில்
 • கண்டகர் – கொடியவர்கள்
 • வெய்துற – வலிமை மிக
 • வைதனர் – திட்டினர்
 • மேதினி – உலகம்
 • கிண்டு – பிளந்து
 • வாரிதி – கடல்
 • சுவறாதது – வற்றாதது
 • நிந்தை – பழி
 • பொல்லாங்கு – கெடுதல், தீமை
 • அமலன் – குற்றமற்றவள், இராமன்
 • இளவல் – தம்பி
 • நளிர்கடல் – குளிர்ந்த கடல்
 • துள்பு – துன்பம்
 • உள்ளேல் – எண்ணாதே
 • அனகன் – இராமன்
 • உவா – அமாவாசை
 • உடுபதி – சந்திரன்
 • செற்றார் – பகைவர்
 • கொத்து – பூமாலை
 • குழல் – கூந்தல்
 • நாங்கூழ் – மண்புழு
 • கோலத்து நாட்டார் – கலிங்க நாட்டார்
 • வரிசை – சன்மாளம்
 • மறலி – காலன்
 • கரி – யானை
 • தூறு – புதர்
 • அருவர் – தமிழர்
 • வழிவர் – நழுவி ஓடுவர்
 • பிலம் – மலைக்குகை
 • மண்டுதல் – நெருங்குதல
 • இறைஞ்சினர் – வணங்கினர்
 • முழை – மலைக்குகை
 • ஜகம் – உலகம்
 • புயம் – தோள்
 • வரை – மலை
 • வன்னம் – அழகு
 • கழுகாசலம் – கழுகுமலை
 • த்வஜஸ்தம்பம் – கொடி மரம்
 • சலராசி – Nearly வாழும் மீள் முதலிய உயிர்கள்
 • நூபுரம் – சிலம்பு
 • மாகணம் – பாம்பு
 • இஞ்சி – மதில்
 • வரிசை – முறைமை
 • கல் – ஒலிக்குறிப்பு
 • பரிவு – அன்பு
 • பிண்டம் – வரி
 • புதுப்பெயல் – புதுமழை
 • ஆர்கலி – வெள்ளம்
 • கொடுங்கோல் – வளைந்த கோல்
 • புலம்பு – தனிமை
 • கண்ணி – தலையில் சூடும் மாலை
 • கவுள் – கன்ன ம்
 • மா – விலங்கு
 • வளமலை – வளமான மலை (மலை நாடு) இன்று பழநி மலை என்றுஅழைக்கப்படுகிறது.
 • கலிங்கம் – ஆடை
 • சுரும்பு – வண்டு
 • பிறங்கு – விளங்கும்
 • பறம்பு – பறம்பு மலை
 • கறங்கு – ஒலிக்கும்
 • மருள – வியக்க
 • ஆலமர செல்வன் – சிவபெருமான்
 • அமர்ந்தனன் – விரும்பினான்
 • சாவம் – வில்
 • மால்வரை – பெரிய மலை
 • கரவாது – மறைக்காது
 • துஞ்சு – தங்கு
 • நளிசினை – செறிந்த கிளை (பெரியகிளை)
 • போது – மலர்
 • கஞலிய – நெருங்கிய
 • நாகு – இளமை
 • குறும்பொறை – சிறுகுன்று
 • கோடியர் – கூத்தர்
 • மலைதல் – போரிடல்
 • உறழ் – செறிவு
 • நுகம் – பாரம்
 • மல்லல் – வளம்
 • புயல் – மேகம்
 • பேதையார் – அறிவற்றவர்
 • மறாஅமை – மறவாமை
 • பொறை – பொறுமை
 • மதலை – தூண்
 • ஞெகிழி – தீச்சுடர்
 • அழுவம் – கடல்
 • சென்னி – உச்சி
 • நனந்தலை உலகம் – அகன்ற உலகம்
 • தேமி – வலம்புரிச்சங்கு
 • கோடு – மலை |
 • கொடுஞ்செலவு – விரைவாகச் செல்லுதல்
 • நறுவீ – நறுமணமுடைய மலர்கள்
 • தூஉய் – தூவி
 • விரிச்சி – நற்சொல்
 • சுவல் – தோள்
 • பதி – நாடு |
 • பிழைப்பு – வாழ்தல்
 • நிரையம் – நகரம்
 • ஓரீஇய – நோய் நீங்கிய
 • புரையோர் – சான்றோர்
 • யாணர் – புதுவருவாய்
 • மருண்டெனன் – வியப்படைந்தேன்
 • மன்னுயிர் – நிலை பெற்றுள்ள உயிர்
 • தண்டா – ஓயாத
 • கடுந்துப்பு – மிகுவலிமை
 • ஏமம் – பாதுகாப்பு
 • ஓடியா – குறையா
 • நயந்து – விரும்பிய
 • காய் நெல் – விளைந்த நெல்
 • செறு – வயல்
 • தமித்து – தனித்து
 • புக்கு – புகுந்து
 • யாத்து – சேர்த்து
 • நந்தும் – தழைக்கும்
 • கறங்கும் – சுழலும்
 • கலன் – அணிகலன்
 • முற்ற – ஒளிர
 • பண்டி – வயிறு
 • அசும்பிய – ஒளிவீசுகிற
 • முச்சி – தலையுச்சிக் கொண்டை
 • வைப்புழி – பொருள் சேமித்து வைக்கும் இடம்
 • விச்சை – கல்லி
 • மூவாது – முதுமை அடையாமல்
 • நாறுவ – முளைப்ப
 • தாவா – கெடாதிருத்தல்
 • இயன்றவரை – முடிந்தவரை
 • ஒருமித்து – ஒன்றுபட்டு
 • ஒடதம் – மருந்து
 • மாசற – குறை இல்லாமல்
 • சீர்தூக்கின் – ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்து
 • தேசம் – நாடு
 • வித்து – விதை
 • ஈன – பெற
 • போழ – பிளக்க
 • வங்கூழ் – காற்று
 • நிகான் – நாவாய் ஓட்டுபவன்
 • வங்கம் – கப்பல்
 • எல் – பகல்
 • மாட ஒள்ளெரி – கலங்கரை விளக்கம்
 • நிலன் – நிலம்
 • களை – வேண்டாத செடி
 • பைங்கூழ் – பசுமையான பயிர்
 • வன்சொல் – கடுஞ்சொல்
 • புரிசை – மதில்
 • அணங்கு – தெய்வம்
 • சில்காற்று – தென்றல்
 • புழை – சாளரம்
 • மாகால் – பெருங்காற்று

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles